NOWA FORMA WSPRACIA – OPIEKA INTERWENCYJNA

 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu od 03.08.2020 r. w ramach projektu „Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego” współfinansowanego z Gminy Miasta Toruń oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - uruchamia nową formę wsparcia – całodobową opiekę interwencyjną (doraźną). W trybie opieki interwencyjnej mogą zostać przyjęci chorzy w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia lub sytuacją życiową chorego lub opiekuna, na okres do 3 miesięcy. Po upływie tego okresu pacjent zostanie wypisany do domu lub do innego podmiotu leczniczego. Z wsparcia mogą skorzystać chorzy, którzy w ocenie w skali Barthel nie przekroczyli 40 punktów.

W ramach opieki interwencyjnej pacjenci objęci będą stałą kontrolą lekarską, profesjonalną pielęgnacją , opieką oraz rehabilitacją.

Przyjęcie odbywać się będzie na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i załączników do skierowania. Z wnioskiem o wydanie skierowania może wystąpić osoba chora, jej opiekun faktyczny lub przedstawiciel ustawowy. Przed przyjęciem do Zakładu w trybie opieki interwencyjnej Zakład może żądać potwierdzenia stanu zdrowia chorego lub szczególnej sytuacji życiowej opinią lub zaświadczeniem lekarza, psychologa lub jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

 

Wszelkie informacje na temat wsparcia dostępne są:

- na stronie internetowej: www.zpotorun.pl

- pod numerem telefonu: 56 6574-42-92

 

 

Dokumenty do pobrania:

- wniosek o wydanie skierowania,

- skierowanie,

- wywiad pielęgniarski,

- skala Barthel.