Zasady odpłatności za pobyt na Oddziale Dziennym - Psychiatrycznym - na podstawie ustawy z dnia 27 stycznia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz U. 2004 nr 2010 poz. 2135 ze zm.) oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku w kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U.2012.731):

 

  • pacjent korzystający z całodziennych świadczeń zdrowotnych ponosi sam lub jego prawny opiekun koszty wyżywienia i zakwaterowania w zakładzie - zgodnie z art. art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 stycznia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz U. 2004 nr 2010 poz. 2135 ze zm. na podstawie umowy cywilno-prawnej.
 

 

 

 

 

 

  • opłata miesięczna jest obniżana odpowiednio o liczbę dni nieobecności w Zakładzie. Obniżenie opłaty następuje pod warunkiem pisemnego lub telefonicznego poinformowania Dyrektora Zakładu lub osoby przez niego wyznaczonej o nieobecności co najmniej 2 dni wcześniej, chyba że powiadomienie to było niemożliwe z powodów losowych, a fakt ten został uwiarygodniony.