Tytuł projektu

Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego.


Program Operacyjny:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VI Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.

Realizator:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu

Dane finansowe:
Wartość projektu: 5 566 980,81 zł.
Kwota dofinansowania: 3 515 055,33 zł.

Wkład własny: 2 051 925,48 zł.
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
17.12.2018 r.

Termin realizacji
29.05.2017 r. – 30.09.2019 r.

Opis projektu:

Projekt polega na reorganizacji, rozbudowie i modernizacji infrastruktury Zakładu oraz na wyposażeniu jej w sprzęt medyczny w celu zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i rozwoju opieki koordynowanej.  

Zwiększeniu liczby łóżek towarzyszył będzie rozwój alternatywnej formy wsparcia polegającej na udzielaniu świadczeń pacjentom wymagającym doraźnej (interwencyjnej) opieki.

Obecna infrastruktura ZPO uniemożliwia poprawę dostępności do świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych realizowanych w ramach opieki długoterminowej.

W ramach inwestycji zaplanowano reorganizację, rozbudowę i modernizację ZPO, polegającą na modernizacji/ reorganizacji Oddziału IV wraz z nadbudową dodatkowej kondygnacji pod potrzeby oddziału całodobowego, wyposażenie w sprzęt medyczny oraz zwiększenie miejsc parkingowych.

Realizacja inwestycji warunkuje kontynuowanie prowadzenia strategii ZPO, która oparta jest na rozszerzaniu zakresu oferowanych usług, ich koordynacji oraz podnoszeniu standardu świadczeń przy współpracy z podmiotami leczniczymi.

Inwestycja umożliwi rozwinięcie następujących form wsparcia:

a)utworzenie dodatkowych 30 miejsc dla pacjentów wymagających opieki całodobowej,

b)uruchomienie nowatorskiej elastycznej formy wsparcia polegającej na udzielaniu świadczeń pacjentom wymagającym doraźnej (interwencyjnej) opieki w liczbie 10 łóżek.

Inwestycja to ważny element procesu zwiększania dostępności usług i sprzętu medycznego dla osób starszych i niesamodzielnych z województwie  kujawsko – pomorskim.

  

 

Tytuł projektu: 
Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów.


Program Operacyjny:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”
Działanie 4.1 „Innowacje społeczne”

 

Realizator:
Lider: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu

Partnerzy:

1.Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu.

 1. Lecznice Citomed w Toruniu.
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.
 3. Fundacja „Razem Zmieniamy Świat”.

  Dane finansowe:
  Wartość projektu: 3 241 470,50 zł.
  Kwota dofinansowania: 3 144 226,39 zł.
  Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa.

  Termin realizacji
  01.10.2017 r. – 31.12. 2019 r.

  Opis projektu:

Zasadniczym celem wdrożenia modelu skoordynowanej opieki środowiskowej skierowanej do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów jest umożliwienie chorym jak najdłuższe pozostanie w środowisku domowym oraz zminimalizowanie konieczności ich hospitalizacji. Planowana w ramach projektu profilaktyka dotycząca edukacji społeczeństwa na temat chorób otępiennych przyczyni się do wcześniejszego wykrywania choroby i poprawy jakości życia chorego i jego opiekuna.

 

Wsparciem objęte zostaną następujące grupy:

- osoby z rozpoznaną chorobą otępienną niezależnie od wieku, płci czy innych schorzeń, które potrzebują pomocy w związku z rozpoznanym otępieniem oraz osoby, u których

zdiagnozowano łagodne zaburzenia poznawcze,

- rodziny i faktyczni opiekunowie osób z zespołami otępiennymi (osoby

spokrewnione lub niespokrewnione, które sprawują nad nimi faktyczną opiekę),

- środowiska medyczne (lekarze, pielęgniarki, pozostały personel medyczny),

którzy zostaną przeszkoleni we wczesnym rozpoznawaniu zespołów otępiennych

oraz postępowaniu z chorym otępiennym,

- uczestnicy klubów seniora, dziennych domów pobytu, klubów samopomocy,

Uniwersytetu Trzeciego Wieku i innych organizacji pomagających osobom

starszym zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat wczesnego rozpoznawania

zespołów otępiennych.

Model obejmie szeroki zakres oddziaływań zarówno w dziedzinie profilaktyki, edukacji, wsparcia, jak i leczenia, pielęgnacji, opieki, z jednoczesnym zaangażowaniem środowisk zajmujących się problemami osób starszych.

 

Głównym rezultatem realizacji projektu będzie szybkie udzielenie adekwatnego wsparcia chorym z chorobą otępienną i ich rodzinom oraz podniesienie świadomości na temat chorób otępiennych w społeczeństwie. Plan wsparcia oparty będzie na głębokim wywiadzie przeprowadzonym w środowisku chorych, dostosowanym do potrzeb Beneficjentów i w razie konieczności modyfikowanym.

Jednostką koordynującą działania będzie ZPO w Toruniu.

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

- skoordynowane organizowanie pomocy chorym i rodzinom osób z chorobami

otępiennymi we współpracy z Partnerami uczestniczącymi w modelu w celu

opracowywania programu wsparcia,

- prowadzenie interdyscyplinarnych warsztatów i konsultacji dla opiekunów i rodzin

chorych z zespołami otępiennymi,

- prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć profilaktycznych i edukacyjnych,

- organizowanie opieki wytchnieniowej,

- organizowanie pomocy interwencyjnej,

- współpraca z grupami wsparcia w zakresie pomocy,

- prowadzenie Pracowni Poznawczej,

- wspieranie opiekunów/rodzin sprawujących funkcje opiekuńcze,

- udzielanie informacji na temat dostępnych instytucji pomocowych poprzez prowadzenie

platformy internetowej,

- wspieranie środowisk działających na rzecz seniorów,

- promowanie profilaktyki zdrowia w zakresie chorób otępiennych,

- aktywne integrowanie środowisk lokalnych wspierających seniorów.

 „O krok do przodu”

 

         Od maja 2017 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Przewlekle Chorym „Chronica” działające przy Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Toruniu realizuje projekt terapeutyczny finansowany ze środków PFRON – w ramach Konkursu 2/2016 pn. „Kurs na samodzielność - zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” z dnia 24-10-2016.

 

Jest on skierowany do 10 beneficjentów ostatecznych, którzy :

 • posiadają aktualnego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • ukończyli 18 rok życia,
 • mają udokumentowane uszkodzenie mózgu o różnej etiologii (choroby naczyniowe mózgu, urazy mózgu, choroby infekcyjne układu nerwowego, zespoły otępienne i inne), skutkujące zaburzeniami funkcji poznawczych (uwagi, pamięci, myślenia, planowania, uczenia się, funkcji wzrokowo-przestrzennych, orientacji co do czasu, miejsca i własnej osoby) oraz uszkodzeniami narządu ruchu (na przykład niedowład połowiczy).

Uczestnicy projektu korzystają z następujących form wsparcia :

 • terapia funkcji poznawczych,
 • terapia zaburzeń komunikacji,
 • muzykoterapia,
 • hortiterapia,
 • reedukacja nerwowo-mięśniowa,
 • kinesiology taping,
 • refleksoterapia,
 • warsztaty rozwijania kompetencji społecznych,
 • autoterapie oraz mobilizacje stawów kręgosłupa i kończyn,
 • neuroterapia EEG biofeedback.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem ZPO.