Przyjęcie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu odbywa się na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i załączników do skierowania. Z wnioskiem o wydanie skierowania może wystąpić osoba ubiegająca się o skierowanie do Zakładu albo jej przedstawiciel ustawowy. Skierowanie może być wydane w trybie zwykłym lub w trybie pilnym. Zasady przyjęcia na Oddział Opieki Całodobowej - określone są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowanie do zakładów opiekuńczo-leczniczych (Dz. U.2012.731) oraz w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu.

1. Do skierowania do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu

na oddział opieki całodobowej należy dołączyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie skierowania do zakładu

 • skierowanie do ZPO

 • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie

 • skalę Barthel

 • oświadczenie woli

 • oświadczenie o dochodach

 • druk zasad przyjęcia na oddział całodobowy

 • kserokopia aktualnego dokumentu stwierdzającego wysokość dochodów

Wymagane dokumenty do pobrania:

SKIEROWANIE  na oddział całodobowy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA na oddział całodobowy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

SKALA BARTHEL

WYWIAD PIELĘGNIARSKI

OŚWIADCZENIE WOLI

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH               

ZASADY PRZYJĘCIA  na oddział całodobowy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

 

2. Do skierowania do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu

na oddział opieki całodobowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie należy dołączyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie skierowania do zakładu

 • skierowanie do ZPO

 • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie

 • skalę Barthel

 • karta kwalifikacji pacjentów do przewlekłej wentylacji w warunkach zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu

 • karta kontynuacji/ kwalifikacji do żywienia dojelitowego

 • oświadczenie woli

 • oświadczenie o dochodach

 • druk zasad przyjęcia na oddział całodobowy

 • kserokopia aktualnego dokumentu stwierdzającego wysokość dochodów

Wymagane dokumenty do pobrania:

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA na oddział całodobowy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

SKIEROWANIE  na oddział całodobowy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

WYWIAD PIELĘGNIARSKI

SKALA BARTHEL

KARTA KWALIFIKACJI pacjentów do przewlekłej wentylacji w warunkach Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu

KARTA KONTYNUACJI/  KWALIFIKACJI DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO

OŚWIADCZENIE WOLI

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

ZASADY PRZYJĘCIA   na oddział całodobowy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

 

3. Do skierowania do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu

na oddział opieki całodobowej dla pacjentów psychogeriatrycznych należy dołączyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie skierowania do zakładu

 • skierowanie do ZPO

 • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie

 • skalę Barthel

 • oświadczenie woli

 • oświadczenie o dochodach

 • druk zasad przyjęcia na oddział całodobowy

 • kserokopia aktualnego dokumentu stwierdzającego wysokość dochodów

Wymagane dokumenty do pobrania:

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA na oddział całodobowy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

SKIEROWANIE  na oddział całodobowy psychogeriatria Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

WYWIAD PIELĘGNIARSKI

SKALA BARTHEL

OŚWIADCZENIE WOLI

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

ZASADY PRZYJĘCIA   na oddział całodobowy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu 

 

...lub odbierz osobiście w siedzibie Zakładu przy ulicy Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń. Ze względu na duże zainteresowanie świadczonymi usługami w chwili obecnej obowiązują kolejki osób oczekujących na świadczenie, a okres oczekiwania wynosi ok 3 lata.