Zadaniem Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacją leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym. Jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji wymagają świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych w zakresie całodobowym. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych dla pacjentów wymagających całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, którzy o ocenie w skali Barthel nie przekroczyli 40 punktów. Okres pobytu uzależniony jest od stanu zdrowia pacjenta. Do zakładu nie mogą zostać przyjęte osoby, dla których wskazaniem do objęcia opieką jest choroba psychiczna, zaawansowana choroba nowotworowa lub uzależnienie.