Zasady odwiedzin i  udzielania przepustek dla pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu w okresie świątecznym.

  1. Rodzina/Opiekunowie składają wniosek na piśmie o udzielenie przepustki dla pacjenta
   z określeniem czasu pobytu w domu.
  2. Rodzina /Opiekun oświadcza na piśmie, że wszystkie osoby , które będą się kontaktowały
   z pacjentem są zaszczepione przeciw COVD-19 co najmniej 2 dawkami.
  3. Jeżeli lekarz prowadzący oraz koordynator oddziału stwierdzą, że stan zdrowia Pacjenta zezwala na opuszczenie placówki, wówczas Pacjent może otrzymać przepustkę
   w wyznaczonym terminie.
  4. W przypadku udzielenia przepustki:
   a) do 3 dni,  pacjent po powrocie do Zakładu  będzie izolowany i zostanie wykonany mu test antygenowy,
   b) powyżej 3 dni – rodzina jest zobowiązana do wykonania testu PCR 48h przed powrotem pacjenta na oddział.
  5. Zasady odwiedzin na oddziałach pozostają bez zmian.

We wszystkich sprawach związanych z przepustkami i odwiedzinami proszę kontaktować się z koordynatorami oddziałów.

Telefony na  Oddziały:

Oddział I                                     56 657 42 95
Oddział II                                    56 657 42 96
Oddział III                                   56 657 42 97
Oddział IV                                   56 657 42 91
Oddział V                                    56 657 42 93

Skip to content