ZASADY ORGANIZACJI ODWIEDZIN NA ODDZIAŁACH CAŁODOBOWYCH

 • rekomenduje się odwiedziny jednoczasowo przez 1 osobę,
  a w szczególnych sytuacjach 2 osoby do chorego przebywającego na sali,
 • w miarę możliwości zaleca się kontakt z chorym podczas odwiedzin poza salą, np. w świetlicy lub ogrodzie zimowym.
  W przypadku braku takiej możliwości odwiedziny odbywają się w sali chorego z zachowaniem reżimu sanitarnego,
 • w czasie odwiedzin konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego,
 • osoby odwiedzające zobowiązane są do umycie rąk wodą
  z mydłem lub dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu przez nie do placówki,
 • rekomenduje się, aby przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie osoba odwiedzająca uprzednio (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnie umyła lub zdezynfekowała ręce,
 • osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów,
 • odwiedziny odbywają się wg ustalonego harmonogramu.

W związku z organizacją pracy na oddziałach odwiedziny odbywają się do godziny 18:30.

Zasady określone na podstawie Rekomendacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących organizacji odwiedzin pacjentów przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych w związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 z dnia 24.05.2022 r.

Skip to content