Dzienny Dom Opieki Medycznej

Informacja dotycząca możliwości korzystania z Dziennego Domu Opieki Medycznej po zakończeniu realizacji projektu „Zostań w domu”

Informujemy, że z dniem 31 października 2018 r. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruń zakończył realizację projektu pn. „Zostań w domu” w ramach  konkursu nr POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15, w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe
i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W związku z tym, zakończyła się możliwość finansowania pobytu podopiecznych w placówce ze środków projektu.

Pomimo zakończenia realizacji projektu, w okresie trwałości projektu tj. od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2021 r. zapewniamy gotowość do dalszego świadczenia usług w takim samym zakresie jak dotychczas.

Zgodnie z umową o dofinansowanie ZPO ma możliwość udzielania świadczeń w ramach DDOM z prawem do pobierania opłat za udzielane świadczenia bez możliwości generowania dochodu.

Koszt osobodnia wynosi 160,00 zł. (opłata w formie zaliczki).

Udzielanie świadczeń rozpocznie się po zebraniu grupy minimum 12 osób.

W przypadku gdy koszt dziennego pobytu byłby mniejszy niż wielkość zebranych opłat, różnica zostanie pacjentom zwrócona.

Placówka będzie gotowa od 01.11.2018 r. do świadczenia usług: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.

Lokalizacja: ul. Łyskowskiego 15, 87-100 Toruń

Warunki kwalifikacji i uczestnictwa w DDOM:

 • Do DDOM mogą być przyjęci pacjenci:
 • bezpośrednio po hospitalizacji,
 • którym, w okresie poprzedzających 12 miesięcy udzielono świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego,
 • w ocenie skali poziomu samodzielności Barthel mieszczą się w granicach od 40 do 65 punktów,
 • posiadają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
 • Skierowanie do DDOM wydaje:
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 • w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.
 • W placówce będzie mogło przebywać równocześnie nie mniej niż 12 i nie więcej niż 15 osób. Czas udzielania wsparcia będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie będzie krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 120 dni roboczych.
 • W pierwszym miesiącu pacjenci przebywać będą w DDOM od poniedziałku do piątku przez 8-10 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia oraz potrzeb indywidualnych pacjenta, liczba i częstotliwość świadczeń może zostać zmniejszona (nie mniej jednak niż 4h dziennie).
 • Standard Dziennego Domu Opieki Medycznej obejmuje:
 • specjalistyczne konsultacje lekarskie (w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń, w razie potrzeby i w zależności od wskazania medycznego – lekarz specjalista rehabilitacji, geriatrii oraz inni specjaliści),
 • opieki pielęgniarskiej (w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki
  i samopielęgnacji),
 • niezbędnych badań diagnostycznych (laboratoryjnych, obrazowych),
 • świadczeń rehabilitacyjnych,
 • opieki psychologicznej,
 • opieki logopedycznej,
 • terapii zajęciowej,
 • świadczeń opiekuna medycznego,
 • doradztwa w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
 • przygotowania rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne),
 • odpowiedniego do stanu zdrowia wyżywienia (2 posiłki w tym obiad),
 • zajęć dodatkowych służących zagospodarowaniu czasu wolnego w trakcie pobytu,
 • oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, uwarunkowanych stanem zdrowia pacjenta.

WIĘCEJ INFORMACJI

Szczegółowe informacje na temat wsparcia dostępne są:

 • pod numerem telefonu: (56)657-42-92
 • osobiście w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym im. ks. Jerzego Popiełuszki,
  ul. Ligi Polskiej 8, Toruń

„Zostań w domu”- Dzienny Dom Opieki Medycznej

„Zostań w domu” to Projekt pilotażowy realizowany przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu od 1 września 2016 r.  w ramach konkursu nr POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15, w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wartość projektu wynosi  1 030 642,50 zł., z czego 84,28% pochodzi z  dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (868 625,49 zł).

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

 • W ramach Projektu Zakład utworzy  Dzienny Dom Opieki Medycznej.
 • Zapewni on bezpłatną opiekę nad osobami zależnymi, będącymi bezpośrednio lub w okresie ostatnich 12 miesięcy po leczeniu szpitalnym.
 • Wsparcie otrzymają osoby niesamodzielne, w szczególności powyżej 65 roku życia, które w ocenie skali poziomu samodzielności (skala Barthel) uzyskali 40-65 punktów.
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej z siedzibą przy ul. Łyskowskiego 15  zostanie uruchomiony 1 lutego 2017 r. na okres 19 miesięcy tj. do 31.08.2018 r. (okres realizacji projektu został przedłużony do 31.10.2018 r.).
 • W wyniku realizacji projektu powstanie 12 miejsc opieki. Docelowo przez okres 19 miesięcy świadczenia udzielone zostaną 60 osobom, których stan zdrowia wymaga kompleksowych działań rehabilitacyjnych  i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i  edukacji zdrowotnej, opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej.
 • Opiekę sprawować będą lekarze specjaliści (geriatra i lekarz ze specjalizacją w dziedzinie rehabilitacji), fizjoterapeuci, pielęgniarki, psycholog, terapeuta zajęciowy, logopeda i opiekun medyczny.
 • Długość pobytu ustalana będzie indywidualnie przez Zespół Terapeutyczny, jednak nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych.
 • W pierwszym miesiącu pacjenci przebywać będą w DDOM od poniedziałku do piątku  przez 8-10 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia oraz potrzeb indywidualnych pacjenta, liczba i częstotliwość świadczeń może zostać zmniejszona (nie mniej jednak niż 4h dziennie).
 • Osobom przebywającym w DDOM zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie.
 • Oddział będzie czynny w godzinach 6.30 – 16.30.
 • Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia i usamodzielnienie osób zależnych, zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym, a także przygotowanie pacjentów i ich rodzin do funkcjonowania  z niepełnosprawnością.
 • Raz na kwartał, w sobotę od 9:00-13:00, organizowane będą szkolenia dla opiekunów pacjentów DDOM – o dokładnym terminie szkolenia opiekunowie będą informowani indywidualnie. Opiekunowie przeszkoleni zostaną z zakresu pielęgnacji, rehabilitacji, psychoedukacji oraz opieki socjalnej.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POBYTU W DDOM?

Wsparcie będą mogły uzyskać osoby spełniające następujące warunki:

 • są bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone im zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego,
 • w ocenie skali poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów,
 • nie korzystają ze świadczeń w ramach opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, osoby z zaawansowaną chorobą psychiczną lub uzależnione,
 • mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

Do DDOM nie mogą być kierowane osoby korzystające ze świadczeń zdrowotnych w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, w ramach:

 • opieki długoterminowej,
 • opieki paliatywnej,
 • hospicyjnej,
 • rehabilitacji leczniczej,
 • opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

REKRUTACJA DO DDOM

Osoba, która chciałaby skorzystać z opieki w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej powinna:

1) zapoznać się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (do pobrania tutaj)
2) skompletować następujące dokumenty:

 • skierowanie do DDOM (oryginał), (do pobrania tutaj) 
 • karta oceny skali poziomu samodzielności (skala Barthel) (oryginał) (do pobraniu tutaj)
 • kopię karty informacyjnej/ wypisu ze szpitala nie starszą niż 12 miesięcy przed datą przystąpienia do projektu.

3) dostarczyć (osobiście lub pocztą tradycyjną/kurierską) komplet zgromadzonych dokumentów do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu, ul. Ligi Polskiej 8.

Kierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej odbywa się na podstawie skierowania oraz karty oceny stanu klinicznego, sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności (skala Barthel).

Skierowanie do dziennego domu opieki medycznej wydaje:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 • w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

Po zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie pacjent uzyska informację o terminie rozpoczęcia pobytu w DDOM.

 

  Skip to content