Inne


Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19

W dniu 30 października 2020 r. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o powierzenie grantu z tytułu realizacji projektu pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

W dniu 30 października 2020 r. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o powierzenie grantu z tytułu realizacji projektu pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przyznany środki przeznaczone są na dodatki do wynagrodzeń, zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Łączna wysokość grantu wynosi: 648 185,58 zł.
Okres realizacji Projektu: 01.05.2020 – 31.12.2020 r.


Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów.

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”
Działanie 4.1 „Innowacje społeczne”

Realizator:
Lider: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu

Partnerzy:
1.Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu.
2.Lecznice Citomed w Toruniu.
3.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.
4.Fundacja „Razem Zmieniamy Świat”.

Dane finansowe:
Wartość projektu: 3 241 470,50 zł.
Kwota dofinansowania: 3 144 226,39 zł.
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa.

Termin realizacji
01.10.2017 r. – 31.12. 2019 r.

Opis projektu:
Zasadniczym celem wdrożenia modelu skoordynowanej opieki środowiskowej skierowanej do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów jest umożliwienie chorym jak najdłuższe pozostanie w środowisku domowym oraz zminimalizowanie konieczności ich hospitalizacji. Planowana w ramach projektu profilaktyka dotycząca edukacji społeczeństwa na temat chorób otępiennych przyczyni się do wcześniejszego wykrywania choroby i poprawy jakości życia chorego i jego opiekuna.

Wsparciem objęte zostaną następujące grupy:
– osoby z rozpoznaną chorobą otępienną niezależnie od wieku, płci czy innych schorzeń, które potrzebują pomocy w związku z rozpoznanym otępieniem oraz osoby, u których
zdiagnozowano łagodne zaburzenia poznawcze,
– rodziny i faktyczni opiekunowie osób z zespołami otępiennymi (osoby
spokrewnione lub niespokrewnione, które sprawują nad nimi faktyczną opiekę),
– środowiska medyczne (lekarze, pielęgniarki, pozostały personel medyczny),
którzy zostaną przeszkoleni we wczesnym rozpoznawaniu zespołów otępiennych
oraz postępowaniu z chorym otępiennym,
– uczestnicy klubów seniora, dziennych domów pobytu, klubów samopomocy,
Uniwersytetu Trzeciego Wieku i innych organizacji pomagających osobom
starszym zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat wczesnego rozpoznawania
zespołów otępiennych.
Model obejmie szeroki zakres oddziaływań zarówno w dziedzinie profilaktyki, edukacji, wsparcia, jak i leczenia, pielęgnacji, opieki, z jednoczesnym zaangażowaniem środowisk zajmujących się problemami osób starszych.

Głównym rezultatem realizacji projektu będzie szybkie udzielenie adekwatnego wsparcia chorym z chorobą otępienną i ich rodzinom oraz podniesienie świadomości na temat chorób otępiennych w społeczeństwie. Plan wsparcia oparty będzie na głębokim wywiadzie przeprowadzonym w środowisku chorych, dostosowanym do potrzeb Beneficjentów i w razie konieczności modyfikowanym.
Jednostką koordynującą działania będzie ZPO w Toruniu.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
– skoordynowane organizowanie pomocy chorym i rodzinom osób z chorobami
otępiennymi we współpracy z Partnerami uczestniczącymi w modelu w celu
opracowywania programu wsparcia,
– prowadzenie interdyscyplinarnych warsztatów i konsultacji dla opiekunów i rodzin
chorych z zespołami otępiennymi,
– prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć profilaktycznych i edukacyjnych,
– organizowanie opieki wytchnieniowej,
– organizowanie pomocy interwencyjnej,
– współpraca z grupami wsparcia w zakresie pomocy,
– prowadzenie Pracowni Poznawczej,
– wspieranie opiekunów/rodzin sprawujących funkcje opiekuńcze,
– udzielanie informacji na temat dostępnych instytucji pomocowych poprzez prowadzenie
platformy internetowej,
– wspieranie środowisk działających na rzecz seniorów,
– promowanie profilaktyki zdrowia w zakresie chorób otępiennych,
– aktywne integrowanie środowisk lokalnych wspierających seniorów.

Skip to content