Inne

 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19

 

W dniu 17 czerwca 2021 r. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia
o powierzenie grantu z tytułu realizacji projektu pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przyznane środki przeznaczone są na dodatki do wynagrodzeń za okres od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Otrzymane środki finansowe przeznaczone są na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, osób sprzątających lub osób kuchenkowych, które – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy.

Łączna wysokość grantu wynosi: 584 701,17 zł
Okres realizacji Projektu: 01.05.2021 r. – 31.08.2021 r.


 


Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19

W dniu 30 października 2020 r. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia
o powierzenie grantu z tytułu realizacji projektu pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przyznany środki przeznaczone są na dodatki do wynagrodzeń, zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Łączna wysokość grantu wynosi: 648 185,58 zł.
Okres realizacji Projektu: 01.05.2020 – 31.12.2020 r.


 

Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów.

 

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”
Działanie 4.1 „Innowacje społeczne”

Realizator:
Lider: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu

Partnerzy:
1.Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu.
2.Lecznice Citomed w Toruniu.
3.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.
4.Fundacja „Razem Zmieniamy Świat”.

Dane finansowe:
Wartość projektu: 3 241 470,50 zł.
Kwota dofinansowania: 3 144 226,39 zł.
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa.

Termin realizacji
01.10.2017 r. – 31.12. 2019 r.

Opis projektu:
Zasadniczym celem wdrożenia modelu skoordynowanej opieki środowiskowej skierowanej do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów było umożliwienie chorym jak najdłuższe pozostanie w środowisku domowym oraz zminimalizowanie konieczności ich hospitalizacji. Planowana w ramach projektu profilaktyka dotycząca edukacji społeczeństwa na temat chorób otępiennych przyczyniła się do wcześniejszego wykrywania choroby i poprawy jakości życia chorego i jego opiekuna.

Wsparciem objęte zostały następujące grupy:
– osoby z rozpoznaną chorobą otępienną niezależnie od wieku, płci czy innych schorzeń, które potrzebują pomocy w związku z rozpoznanym otępieniem oraz osoby, u których zdiagnozowano łagodne zaburzenia poznawcze,
– rodziny i faktyczni opiekunowie osób z zespołami otępiennymi (osoby spokrewnione lub niespokrewnione, które sprawują nad nimi faktyczną opiekę),
– środowiska medyczne (lekarze, pielęgniarki, pozostały personel medyczny), którzy zostaną przeszkoleni we wczesnym rozpoznawaniu zespołów otępiennych
oraz postępowaniu z chorym otępiennym,
– uczestnicy klubów seniora, dziennych domów pobytu, klubów samopomocy, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i innych organizacji pomagających osobom starszym zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat wczesnego rozpoznawania zespołów otępiennych.
Model obejmował szeroki zakres oddziaływań zarówno w dziedzinie profilaktyki, edukacji, wsparcia, jak i leczenia, pielęgnacji, opieki, z jednoczesnym zaangażowaniem środowisk zajmujących się problemami osób starszych.

Głównym rezultatem realizacji projektu było szybkie udzielenie adekwatnego wsparcia chorym z chorobą otępienną i ich rodzinom oraz podniesienie świadomości na temat chorób otępiennych w społeczeństwie. Plan wsparcia oparty był na głębokim wywiadzie przeprowadzonym w środowisku chorych, dostosowanym do potrzeb Beneficjentów i w razie konieczności modyfikowanym.
Jednostką koordynującą działania było ZPO w Toruniu.

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania:
– skoordynowane organizowanie pomocy chorym i rodzinom osób z chorobami otępiennymi we współpracy z Partnerami uczestniczącymi w modelu w celu
opracowywania programu wsparcia,
– prowadzenie interdyscyplinarnych warsztatów i konsultacji dla opiekunów i rodzin chorych z zespołami otępiennymi,
– prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć profilaktycznych i edukacyjnych,
– organizowanie opieki wytchnieniowej,
– organizowanie pomocy interwencyjnej,
– współpraca z grupami wsparcia w zakresie pomocy,
– prowadzenie Pracowni Poznawczej,
– wspieranie opiekunów/rodzin sprawujących funkcje opiekuńcze,
– udzielanie informacji na temat dostępnych instytucji pomocowych poprzez prowadzenie platformy internetowej,
– wspieranie środowisk działających na rzecz seniorów,
– promowanie profilaktyki zdrowia w zakresie chorób otępiennych,
– aktywne integrowanie środowisk lokalnych wspierających seniorów.

 

Skip to content