Oddział całodobowy - przyjęcia

Przyjęcie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu na oddział całodobowy odbywa się na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i załączników do skierowania. Z wnioskiem o wydanie skierowania może wystąpić osoba ubiegająca się o skierowanie do Zakładu, albo jej przedstawiciel ustawowy. Skierowanie może być wydane w trybie zwykłym lub w trybie pilnym.

Uprawnieni do korzystania ze świadczeń poza kolejnością są:

 • zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • pacjenci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby deportowane do pracy przymusowej

Zasady udzielania świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych/leczniczych

Do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego może zostać przyjęty pacjent  wymagający ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagający hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej.

Zadaniem Zakładu opiekuńczego, w okresie pobytu pacjenta w zakładzie, jest udzielanie świadczeń gwarantowanych, odpowiednio do stanu jego zdrowia.

Do Zakładu nie przyjmuje się pacjenta, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Czas pobytu pacjenta w Zakładzie jest uzależniony od jego stanu zdrowia, jeśli ocena stanu przekroczy 40 punktów w skali Barthel Fundusz nie finansuje dalszego pobytu.

Sposób i tryb kierowania osób do zakładów opiekuńczych oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012 r. Nr 12, poz. 731).

Świadczenia w zakładzie opiekuńczym dla wentylowanych mechanicznie dotyczą pacjentów
z niewydolnością oddechową, niewymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, lecz wymagających stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora i obejmują zapewnienie całodobowego, mechanicznego lub ciśnieniowego wspomagania oddechu.

WAŻNE!

Chory w dniu przyjęcia musi wyrazić świadomą zgodę na pobyt w Zakładzie i udzielanie świadczeń.

W przypadku, kiedy pacjent jest nieświadomy zgodę może wyrazić opiekun prawny, a w przypadku braku opiekuna prawnego, wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby na umieszczenie w Placówce.

Zakład opiekuńczy nie jest domem pomocy społecznej. Zakłady te przeznaczone są dla osób mających określone problemy zdrowotne (nie mogą, więc trafiać tam ubezpieczeni, kwalifikujący się do domów pomocy społecznej lub u których jedynym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna).

W celu ubiegania się o przyjęcie do Zakładu na oddział opieki całodobowej należy dołączyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie skierowania do zakładu
 • skierowanie do ZPO
 • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
 • skalę Barthel
 • kserokopia aktualnego dokumentu stwierdzającego wysokość dochodów

Wymagane dokumenty do pobrania:

SKIEROWANIE  do oddziału całodobowy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA na oddział całodobowy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

SKALA BARTHEL

WYWIAD PIELĘGNIARSKI

W celu ubiegania się o przyjęcie do Zakładu  na oddział opieki całodobowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie należy dołączyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie skierowania do zakładu
 • skierowanie do ZPO
 • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
 • skalę Barthel
 • karta kwalifikacji pacjentów do przewlekłej wentylacji w warunkach zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu
 • karta kontynuacji/kwalifikacji do żywienia dojelitowego
 • kserokopia aktualnego dokumentu stwierdzającego wysokość dochodów

Wymagane dokumenty do pobrania:

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA do oddziału całodobowy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

SKIEROWANIE  do oddziału całodobowy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

WYWIAD PIELĘGNIARSKI

SKALA BARTHEL

KARTA KWALIFIKACJI pacjentów do przewlekłej wentylacji w warunkach Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu

KARTA KONTYNUACJI/  KWALIFIKACJI DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO

Zasady udzielania świadczeń psychogeriatrycznych

Świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dorosłych obejmujące opiekę, pielęgnację i rehabilitację oraz leczenie chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania, którym nie można zapewnić opieki w innych warunkach.

Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09).

WAŻNE!

Chory w dniu przyjęcia musi wyrazić świadomą zgodę na pobyt w Zakładzie i udzielanie świadczeń.

Przyjęcie osoby ubezwłasnowolnionej następuje za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego, przy czym opiekun prawny musi posiadać zgodę sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby na umieszczenie w oddziale psychogeriatrycznym Zakładu.

W przypadku, kiedy pacjent jest nieświadomy i nie ma przedstawiciela ustawowego, wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby na umieszczenie w oddziale psychogeriatrycznym Zakładu.

W celu ubiegania się o przyjęcie do Zakładu  na oddział całodobowy psychogeriatryczny należy dołączyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie skierowania do zakładu
 • skierowanie na oddział psychogeriatryczny
 • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
 • skalę Barthel
 • kserokopia aktualnego dokumentu stwierdzającego wysokość dochodów

Wymagane dokumenty do pobrania:

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA do oddziału całodobowego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

SKIEROWANIE  do oddziału całodobowego psychogeriatria Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

WYWIAD PIELĘGNIARSKI

SKALA BARTHEL

Odpłatność za pobyt

Odpłatność za pobyt w Zakładzie składa się z:

 • zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. z późn. zm. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych miesięczną opłatę ustala się co do zasady w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, jednakże tak ustalona kwota nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu, są to koszty wyżywienia i zakwaterowania.
 • comiesięcznej kwoty 200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pobytu pacjentów w Zakładzie.

Koszty świadczeń zdrowotnych pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Skip to content