Oddział I

Kontakt

ul. Ligi Polskiej 8
87-100 Toruń

Oddział I znajduje się na poziomie -1 (przyziemie).

Kierownictwo oddziału

  Aneta Kowalska
Koordynator oddziału I

 aneta.kowalska@zpotorun.pl

Dyżurka
  56 657 42 95

  789 972 912

O oddziale

Oddział I realizuje świadczenia w zakresie:

 • pielęgnacyjno-opiekuńczych
 • pielęgnacyjno-leczniczych dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

W ramach świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych na oddziale przebywają pacjenci wymagający ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagający hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej.

Świadczenia dla pacjentów wentylowanych mechanicznie dotyczą pacjentów z niewydolnością oddechową, niewymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, lecz wymagających stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora i obejmują zapewnienie całodobowego, mechanicznego lub ciśnieniowego wspomagania oddechu.

Zasady pobytu:

 • na koniec każdego miesiąca kalendarzowego lekarz oraz pielęgniarka oceniają stan zdrowia chorego za pomocą skali Barthel,
 • czas pobytu pacjenta w zakładzie opiekuńczym uzależniony jest od jego stanu zdrowia-jeśli ocena stanu zdrowia przekroczy 40 punktów w skali Barthel NFZ nie finansuje dalszego pobytu, pacjent zostaje wypisany z końcem kolejnego miesiąca,
 • pacjent przebywający w zakładzie opiekuńczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania,
 • koszty badań, leków, wyrobów medycznych, środków pomocniczych (np. pieluchomajtki, cewniki) i produktów leczniczych, zastosowanych w trakcie udzielania świadczeń finansowane są przez NFZ,
 • za zgodą lekarza oraz kierownika zakładu opiekuńczego, pacjentowi może być udzielona przepustka.

Zakres udzielanych świadczeń:

 • Pacjent ma zapewnione niezbędne leki, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze (np. pieluchomajtki), badania diagnostyczne, żywienie dojelitowe i pozajelitowe,
 • świadczenia psychologa, logopedy, terapię zajęciową, leczenie dietetyczne,
 • edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu pacjenta i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

Odpłatność:

 • Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
 • Opłatę ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu świadczeniobiorcy przebywającego w zakładzie opiekuńczym.
Skip to content