Oddział II

Kontakt

ul. Ligi Polskiej 8
87-100 Toruń

Oddział II znajduje się na poziomie 0 (parter budynku).

Kierownictwo oddziału

Jadwiga Bielecka
Koordynator oddziału II

 jbielecka@zpotorun.pl

Dyżurka
  56 657 42 96

  786 968 553

O oddziale

Oddział II realizuje świadczenia w zakresie:

 • pielęgnacyjno-opiekuńczych
 • opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne

W ramach świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych na oddziale przebywają pacjenci wymagający ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagający hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej.

 Świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne obejmującą opiekę, pielęgnację i leczenie chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania, którym nie można zapewnić opieki w innych warunkach. Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09)

Zasady pobytu:

 • na koniec każdego miesiąca kalendarzowego lekarz oraz pielęgniarka oceniają stan zdrowia chorego za pomocą skali Barthel,
 • czas pobytu pacjenta w zakładzie opiekuńczym uzależniony jest od jego stanu zdrowia-jeśli ocena stanu zdrowia przekroczy 40 punktów w skali Barthel NFZ nie finansuje dalszego pobytu, pacjent zostaje wypisany z końcem kolejnego miesiąca,
 • pacjent przebywający w zakładzie opiekuńczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania,
 • koszty badań, leków, wyrobów medycznych, środków pomocniczych (np. pieluchomajtki, cewniki) i produktów leczniczych, zastosowanych w trakcie udzielania świadczeń finansowane są przez NFZ,
 • za zgodą lekarza oraz kierownika zakładu opiekuńczego, pacjentowi może być udzielona przepustka.

Zakres udzielanych świadczeń:

 • Pacjent ma zapewnione niezbędne leki, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze (np. pieluchomajtki), badania diagnostyczne, żywienie dojelitowe i pozajelitowe,
 • świadczenia psychologa, logopedy, terapię zajęciową, leczenie dietetyczne,
 • edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu pacjenta i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

Odpłatność:

 • Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
 • Opłatę ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu świadczeniobiorcy przebywającego w zakładzie opiekuńczym.
Skip to content