Oddział III

Kontakt

ul. Ligi Polskiej 8
87-100 Toruń

Oddział III znajduje się na poziomie 1 (I piętro budynku).

Kierownictwo oddziału

Ksawera Sadecka
Koordynator oddziału III

 ksadecka@zpotorun.pl

Dyżurka
  56 657 42 97

  789 428 170

O oddziale

Oddział III realizuje świadczenia w zakresie:

  • opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne

Świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne obejmującą opiekę, pielęgnację i leczenie chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania, którym nie można zapewnić opieki w innych warunkach. Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09)

Zasady pobytu:

  • pacjent przebywający w zakładzie opiekuńczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania,
  • koszty badań, leków, wyrobów medycznych, środków pomocniczych (np. pieluchomajtki, cewniki) i produktów leczniczych, zastosowanych w trakcie udzielania świadczeń finansowane są przez NFZ,
  • za zgodą lekarza oraz kierownika zakładu opiekuńczego, pacjentowi może być udzielona przepustka.

Zakres udzielanych świadczeń:

  • Pacjent ma zapewnione niezbędne leki, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze (np. pieluchomajtki), badania diagnostyczne, żywienie dojelitowe i pozajelitowe,
  • świadczenia psychologa, logopedy, terapię zajęciową, leczenie dietetyczne,
  • edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu pacjenta i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

Odpłatność:

  • Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
  • Opłatę ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu świadczeniobiorcy przebywającego w zakładzie opiekuńczym.
Skip to content