Opieka interwencyjna

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu od 03.08.2020 r. uruchomił nową formę wsparcia – całodobową opiekę interwencyjną (doraźną).

W trybie opieki interwencyjnej mogą zostać przyjęci chorzy w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia lub sytuacją życiową chorego lub opiekuna, na okres do 3 miesięcy. Po upływie tego okresu pacjent zostanie wypisany do domu lub do innego podmiotu leczniczego.
Z wsparcia mogą skorzystać chorzy, którzy w ocenie w skali Barthel nie przekroczyli 40 punktów.

W ramach opieki interwencyjnej pacjenci objęci będą stałą kontrolą lekarską, profesjonalną pielęgnacją, opieką oraz rehabilitacją.

Przyjęcie odbywają się na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i załączników do skierowania. Z wnioskiem o wydanie skierowania może wystąpić osoba chora, jej opiekun faktyczny lub przedstawiciel ustawowy. Przed przyjęciem do Zakładu w trybie opieki interwencyjnej Zakład może żądać potwierdzenia stanu zdrowia chorego lub szczególnej sytuacji życiowej opinią lub zaświadczeniem lekarza, psychologa lub jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

Uruchomienie opieki interwencyjnej było możliwe dzięki realizacji projektu „Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego” współfinansowanego z Gminy Miasta Toruń oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W celu ubiegania się o przyjęcie do Zakładu na oddział opieki całodobowej należy dołączyć następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie skierowania do zakładu
  • skierowanie do ZPO
  • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
  • skalę Barthel
  • kserokopia aktualnego dokumentu stwierdzającego wysokość dochodów

Wymagane dokumenty do pobrania:

SKIEROWANIE  do oddziału całodobowy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA na oddział całodobowy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

SKALA BARTHEL

WYWIAD PIELĘGNIARSKI

Skip to content