Opieka interwencyjna

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu od 03.08.2020 r. uruchomił nową formę wsparcia – całodobową opiekę interwencyjną (doraźną).

W trybie opieki interwencyjnej mogą zostać przyjęci chorzy w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia lub sytuacją życiową chorego lub opiekuna, na okres
do 3 miesięcy. Po upływie tego okresu pacjent zostanie wypisany do domu lub do innego podmiotu leczniczego.

Z wsparcia mogą skorzystać chorzy, którzy w ocenie w skali Barthel nie przekroczyli 40 punktów.

W ramach opieki interwencyjnej pacjenci objęci będą stałą kontrolą lekarską, profesjonalną pielęgnacją, opieką oraz rehabilitacją.

Przyjęcie odbywają się na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i załączników do skierowania. Z wnioskiem o wydanie skierowania może wystąpić osoba chora, jej opiekun faktyczny lub przedstawiciel ustawowy. Przed przyjęciem do Zakładu w trybie opieki interwencyjnej Zakład może żądać potwierdzenia stanu zdrowia chorego lub szczególnej sytuacji życiowej opinią lub zaświadczeniem lekarza, psychologa lub jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

Uruchomienie opieki interwencyjnej było możliwe dzięki realizacji projektu „Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy
ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego” współfinansowanego z Gminy Miasta Toruń oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Skip to content