e-zdrowie

Budowa kujawsko – pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap”

 

 

Tytuł projektu:
Budowa kujawsko – pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap”

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 1 100 311,00 zł

Koszt kwalifikowany 1 100 311,00 zł
Kwota dofinansowania: 935 264,35 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Gmina Miasta Toruń

Realizator:
Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu, przy Placu Teatralnym 2

Data podpisania umowy partnerskiej o dofinansowanie:
28.02.2018 r.

Termin realizacji:
28.02.2018 r. – 31.12.2022 r.

Opis projektu:
Celem inwestycji jest poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy poprzez rozbudowę regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizację systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia.

Rezultaty:
Realizując cele wdrożono repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz zdarzeń medycznych (ZM).
Zmodernizowano infrastrukturę informatyczną poprzez rozbudowę sieci LAN oraz uruchomiono sieci Wifi. Rozbudowano oraz zintegrowano oprogramowanie dziedzinowe HIS, PACS, RIS, LIS. do wytwarzania i przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej.

Dane kontaktowe realizatora:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu
ul. Ligi Polskiej 8
87-100 Toruń
e-mail: zpo@zpotorun.pl

 

 

Skip to content