RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (obowiązek informacyjny dla osób oczekujących na przyjęcie do Zakładu) 

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu jako administrator danych osobowych osób oczekujących na przyjęcie do Zakładu, w tym informacji o stanie zdrowia, podaje informacje dotyczące przetwarzania tych danych:

 1. dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO;
 2. administratorem danych osobowych jest Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu, ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń; zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009548, NIP 879-21-78-018, zwany dalej również Zakładem,
 3. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres: Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu, ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń, adres e-mail iod@zpotorun.pl; numer telefonu (56) 657-42-90; z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
 4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osób oczekujących na przyjęcie do Zakładu;
 5. dane osobowe są przetwarzane w celu przyjęcia do Zakładu osoby, której dane dotyczą;
 6. odbiorcami danych osobowych jest personel administratora, a w zakresie potrzebnym do realizacji ww. celu przetwarzania – także podmioty współpracujące z administratorem (w szczególności podmioty lecznicze i lekarze);
 7. dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych;
 8. dane osobowe są przechowywane przez okres oczekiwania na przyjęcie do Zakładu osoby, której dane dotyczą, nie dłużej jednak niż do czasu powzięcia przez administratora informacji o okolicznościach wykluczających przyjęcie tej osoby do Zakładu (np. rezygnacja, trwała istotna zmiana stanu zdrowia, zgon);
 9. osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, przenoszenia usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 10. osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO;
 11. dane osobowe są pozyskiwane od podmiotów leczniczych, lekarzy lub od osoby, której dane dotyczą (lub jej opiekuna, kuratora lub pełnomocnika) – w tym przypadku podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie lub utrudnienie przyjęcia tej osoby do Zakładu;
 12. w związku z przetwarzaniem danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (obowiązek informacyjny dla pacjenta)

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu jako administrator danych osobowych pacjentów, w tym informacji o stanie zdrowia, podaje informacje dotyczące przetwarzania tych danych:

 1. dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO;
 2. administratorem danych osobowych jest Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu, ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń; zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009548, NIP 879-21-78-018;
 3. Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu, ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń, adres e-mail iod@zpotorun.pl; numer telefonu (56) 657-42-90; z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
 4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; a także art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz leczenia;
 5. dane osobowe są przetwarzane w celach udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych oraz wykonywania przez administratora wszystkich obowiązków i praw wynikających z udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych;
 6. odbiorcami danych osobowych jest personel administratora, a w zakresie potrzebnym do realizacji ww. celów przetwarzania – także podmioty współpracujące z administratorem (w szczególności podmioty lecznicze i lekarze), podmioty uprawnione zgodnie z przepisami prawa do dostępu do dokumentacji medycznej oraz inne uprawnione zgodnie z przepisami prawa instytucje i organy władzy publicznej (np. Narodowy Fundusz Zdrowia);
 7. dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych;
 8. dane osobowe są przechowywane przez okres udzielania pacjentowi świadczeń zdrowotnych, a także po zakończeniu udzielania pacjentowi świadczeń zdrowotnych, aż do wygaśnięcia obowiązków i praw administratora wynikających z udzielania pacjentowi świadczeń zdrowotnych;
 9. pacjent ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, przenoszenia usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 10. pacjent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczące narusza przepisy RODO;
 11. dane osobowe są pozyskiwane od podmiotów leczniczych lub od pacjenta/opiekuna pacjenta/ kuratora pacjenta/pełnomocnika pacjenta (w tym przypadku podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie lub utrudnienie należytego udzielania pacjentowi świadczeń zdrowotnych oraz należytego wykonywania przez administratora wszystkich obowiązków i praw wynikających z udzielania świadczeń zdrowotnych) lub (w przypadku danych dotyczących zdrowia pacjenta) są pozyskiwane samodzielnie przez administratora w ramach udzielania pacjentowi świadczeń zdrowotnych przez administratora;
 12. w związku z przetwarzaniem danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (obowiązek informacyjny dla opiekuna, kuratorów i pełnomocników pacjentów)

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu jako administrator danych osobowych opiekunów, kuratorów i pełnomocników pacjentów, podaje informacje dotyczące przetwarzania tych danych:

 1. dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO;
 2. administratorem danych osobowych jest Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu, ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń; zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009548, NIP 879-21-78-018;
 3. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres: Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu, ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń, adres e-mail iod@zpotorun.pl; numer telefonu (56) 657-42-90; z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
 4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów pacjentów;
 5. dane osobowe są przetwarzane w celach utrzymywania przez administratora kontaktu z opiekunami, kuratorami i pełnomocnikami pacjentów w związku z udzielaniem pacjentom świadczeń zdrowotnych;
 6. odbiorcami danych osobowych jest personel administratora;
 7. dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych;
 8. dane osobowe są przechowywane przez okres udzielania pacjentowi świadczeń zdrowotnych, a także po zakończeniu udzielania pacjentowi świadczeń zdrowotnych, aż do wygaśnięcia obowiązków i praw administratora wynikających z udzielania pacjentowi świadczeń zdrowotnych;
 9. osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, przenoszenia usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 10. osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO;
 11. dane osobowe są pozyskiwane od osób, których dane dotyczą; podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie lub utrudnienie utrzymywania przez administratora kontaktu z opiekunami, kuratorami i pełnomocnikami pacjentów w związku z udzielaniem pacjentom świadczeń zdrowotnych;
 12. w związku z przetwarzaniem danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych(obowiązek informacyjny dla osób upoważnionych do otrzymania informacji o pacjencie)

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu jako administrator danych osobowych osób upoważnionych do otrzymania informacji o pacjencie, w tym do wglądu do dokumentacji medycznej, podaje informacje dotyczące przetwarzania tych danych:

 1. dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO;
 2. administratorem danych osobowych jest Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu, ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń; zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009548, NIP 879-21-78-018;
 3. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres: Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu, ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń, adres e-mail iod@zpotorun.pl; numer telefonu (56) 657-42-90; z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
 4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 5. dane osobowe są przetwarzane w celach udostępniania osobom upoważnionym informacji o pacjencie, w tym udostępniania dokumentacji medycznej;
 6. odbiorcami danych osobowych jest personel administratora;
 7. dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych;
 8. dane osobowe są przechowywane przez okres trwania obowiązku administratora udostępniania osobie, której dane dotyczą, informacji o pacjencie, w tym udostępniania dokumentacji medycznej;
 9. osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, przenoszenia usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 10. osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO;
 11. dane osobowe są pozyskiwane od pacjenta, opiekuna pacjenta, kuratora pacjenta lub pełnomocnika pacjenta;
 12. w związku z przetwarzaniem danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
Skip to content