Rozbudowa zakładu

Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego.

Program Operacyjny:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VI Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.

Realizator:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu

Dane finansowe:
Wartość projektu: 6 887 174,89 zł
Kwota dofinansowania: 3 829 546,02 zł

Wkład własny: 3 264 407,64 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
17.12.2018 r.

Termin realizacji
29.05.2017 r. – 31.10.2020 r.

Opis projektu:

Projekt polegał na reorganizacji, rozbudowie i modernizacji infrastruktury Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu oraz jego wyposażeniu w sprzęt medyczny w celu zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i rozwoju opieki koordynowanej. Dotychczasowa infrastruktura Zakładu uniemożliwiała poprawę dostępności do świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych realizowanych w ramach opieki długoterminowej.

W ramach inwestycji przeprowadzono reorganizację, rozbudowę i modernizację ZPO, która polegała na modernizacji/reorganizacji Oddziału IV wraz z nadbudową dodatkowej kondygnacji pod potrzeby oddziału całodobowego, a także wyposażeniu w sprzęt medyczny oraz zwiększeniu miejsc parkingowych.

Zrealizowana inwestycja wpisuje się w strategię prowadzoną przez ZPO, która oparta jest na rozszerzaniu zakresu oferowanych usług, ich koordynacji oraz podnoszeniu standardu świadczeń przy współpracy z podmiotami leczniczymi.

Inwestycja umożliwiła rozwinięcie następujących form wsparcia:
a) utworzenie dodatkowych 30 miejsc dla pacjentów wymagających opieki całodobowej,
b) uruchomienie nowatorskiej elastycznej formy wsparcia polegającej na udzielaniu świadczeń pacjentom wymagającym doraźnej (interwencyjnej) opieki w liczbie 10 łóżek.

Inwestycja to ważny element procesu zwiększania dostępności usług i sprzętu medycznego dla osób starszych i niesamodzielnych z województwie  kujawsko – pomorskim.

Skip to content