Rozbudowa zakładu

Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego.

Program Operacyjny:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VI Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.

Realizator:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu

Dane finansowe:
Wartość projektu: 7 093 953,66 zł.
Kwota dofinansowania: 3 829 546,02 zł.

Wkład własny: 3 264 407,64 zł.
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
17.12.2018 r.

Termin realizacji
29.05.2017 r. – 31.10.2020 r.

Opis projektu:

Projekt polega na reorganizacji, rozbudowie i modernizacji infrastruktury Zakładu oraz na wyposażeniu jej w sprzęt medyczny w celu zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i rozwoju opieki koordynowanej.  Zwiększeniu liczby łóżek towarzyszył będzie rozwój alternatywnej formy wsparcia polegającej na udzielaniu świadczeń pacjentom wymagającym doraźnej (interwencyjnej) opieki.
Obecna infrastruktura ZPO uniemożliwia poprawę dostępności do świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych realizowanych w ramach opieki długoterminowej.
W ramach inwestycji zaplanowano reorganizację, rozbudowę i modernizację ZPO, polegającą na modernizacji/ reorganizacji Oddziału IV wraz z nadbudową dodatkowej kondygnacji pod potrzeby oddziału całodobowego, wyposażenie w sprzęt medyczny oraz zwiększenie miejsc parkingowych.
Realizacja inwestycji warunkuje kontynuowanie prowadzenia strategii ZPO, która oparta jest na rozszerzaniu zakresu oferowanych usług, ich koordynacji oraz podnoszeniu standardu świadczeń przy współpracy z podmiotami leczniczymi. Inwestycja umożliwi rozwinięcie następujących form wsparcia:
a) utworzenie dodatkowych 30 miejsc dla pacjentów wymagających opieki całodobowej,
b) uruchomienie nowatorskiej elastycznej formy wsparcia polegającej na udzielaniu świadczeń pacjentom wymagającym doraźnej (interwencyjnej) opieki w liczbie 10 łóżek.
Inwestycja to ważny element procesu zwiększania dostępności usług i sprzętu medycznego dla osób starszych i niesamodzielnych z województwie  kujawsko – pomorskim.

Skip to content