Świadczenia psychogeriatryczne

Przyjęcie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu na oddział całodobowy odbywa się na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i załączników do skierowania. Z wnioskiem o wydanie skierowania może wystąpić osoba ubiegająca się o skierowanie do Zakładu, albo jej przedstawiciel ustawowy. Skierowanie może być wydane w trybie zwykłym lub w trybie pilnym.

Uprawnieni do korzystania ze świadczeń poza kolejnością są:

 • zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • pacjenci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby deportowane do pracy przymusowej.

Zasady udzielania świadczeń psychogeriatrycznych

Świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dorosłych obejmujące opiekę, pielęgnację oraz leczenie chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania, którym nie można zapewnić opieki w innych warunkach.

Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09).

WAŻNE!

Chory w dniu przyjęcia musi wyrazić świadomą zgodę na pobyt w Zakładzie i udzielanie świadczeń.

Przyjęcie osoby ubezwłasnowolnionej następuje za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego, przy czym opiekun prawny musi posiadać zgodę sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby na umieszczenie w oddziale psychogeriatrycznym Zakładu.

W przypadku, kiedy pacjent jest nieświadomy i nie ma przedstawiciela ustawowego, wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby na umieszczenie w oddziale psychogeriatrycznym Zakładu.

W celu ubiegania się o przyjęcie do Zakładu  na oddział całodobowy psychogeriatryczny należy dołączyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie skierowania do zakładu

 • skierowanie na oddział psychogeriatryczny

 • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie

 • skalę Barthel

 • kserokopia aktualnego dokumentu stwierdzającego wysokość dochodów

Wymagane dokumenty do pobrania:

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA do oddziału całodobowego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

SKIEROWANIE do oddziału całodobowego psychogeriatria Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

WYWIAD PIELĘGNIARSKI

SKALA BARTHEL

Odpłatność za pobyt

Odpłatność za pobyt w Zakładzie składa się z:

 • zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. z późn. zm. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych miesięczną opłatę ustala się co do zasady w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, jednakże tak ustalona kwota nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu, są to koszty wyżywienia i zakwaterowania;
 • comiesięcznej kwoty 300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pobytu pacjentów w Zakładzie.

Koszty świadczeń zdrowotnych pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Skip to content