Zasady przyjęcia

Przyjęcie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu na oddział całodobowy odbywa się na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i załączników do skierowania. Z wnioskiem o wydanie skierowania może wystąpić osoba ubiegająca się o skierowanie do Zakładu albo jej przedstawiciel ustawowy. Skierowanie może być wydane w trybie zwykłym lub w trybie pilnym.

Termin przyjęcia do placówki wyznaczany jest w zależności od liczby wolnych miejsc, zgodnie
z kolejką osób oczekujących. W przypadku rezygnacji z proponowanego terminu przyjęcia osoba zostaje skreślona z listy osób oczekujących.

Uprawnieni do korzystania ze świadczeń poza kolejnością są:

 • zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych
  i okresu powojennego,
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • pacjenci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby deportowane do pracy przymusowej
 • właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby na umieszczenie w oddziale psychogeriatrycznym Zakładu.

 

 

Świadczenia całodobowe pielęgnacyjno-opiekuńcze/ opiekuńczo-lecznicze dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

Świadczeniem pielęgnacyjno-opiekuńczym/ opiekuńczo leczniczym objęci są pacjenci wymagający ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagający hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej.

Czas pobytu w zakładzie uzależniony jest od wyniku osiąganego w skali Barthel – jeżeli pacjent przekroczy 40 punktów, NFZ nie sfinansuje dalszej części pobytu.

Zadaniem Zakładu w okresie pobytu pacjenta w zakładzie, jest udzielanie świadczeń gwarantowanych, odpowiednio do stanu jego zdrowia.

Do Zakładu nie przyjmuje się pacjenta, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Czas pobytu pacjenta w Zakładzie jest uzależniony od jego stanu zdrowia, jeśli ocena stanu przekroczy 40 punktów w skali Barthel Fundusz nie finansuje dalszego pobytu.

Świadczenia w zakładzie opiekuńczym dla wentylowanych mechanicznie dotyczą pacjentów z niewydolnością oddechową, niewymagających hospitalizacji
w oddziałach intensywnej terapii, lecz wymagających stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora i obejmują zapewnienie całodobowego, mechanicznego lub ciśnieniowego wspomagania oddechu.

WAŻNE!

 • Chory w dniu przyjęcia musi wyrazić świadomą zgodę na pobyt w Zakładzie
  i udzielanie świadczeń.
 • W przypadku, kiedy pacjent jest nieświadomy zgodę może wyrazić opiekun prawny,
  a w przypadku braku opiekuna prawnego, wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby na umieszczenie
  w Placówce.
 • Zakład opiekuńczy nie jest domem pomocy społecznej. Zakłady te przeznaczone są dla osób mających określone problemy zdrowotne (nie mogą, więc trafiać tam ubezpieczeni, kwalifikujący się do domów pomocy społecznej lub u których jedynym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna).

Świadczenia całodobowe psychogeriatryczne

Świadczeniem całodobowym opiekuńczo – leczniczym o profilu psychogeriatrycznym objęci są pacjenci z rozpoznaniem choroby otępiennej o różnym podłożu (F00-F09)

WAŻNE!

Chory w dniu przyjęcia musi wyrazić świadomą zgodę na pobyt w Zakładzie i udzielanie świadczeń.

 • Przyjęcie osoby ubezwłasnowolnionej następuje za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego, przy czym opiekun prawny musi posiadać zgodę sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby na umieszczenie w oddziale psychogeriatrycznym Zakładu.
 • W przypadku, kiedy pacjent jest nieświadomy i nie ma przedstawiciela ustawowego, wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby na umieszczenie w oddziale psychogeriatrycznym Zakładu.

Odpłatność za pobyt

Odpłatność za pobyt w Zakładzie składa się z:

 • zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. z późn. zm. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych miesięczną opłatę ustala się co do zasady w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, jednakże tak ustalona kwota nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu, są to koszty wyżywienia i zakwaterowania.
 • comiesięcznej kwoty 300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pobytu pacjentów w Zakładzie.

Koszty świadczeń zdrowotnych pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Skip to content